Strona o podanym adresie nie została odnaleziona.
Zapraszamy na stronę główną.

Zakres poszczególnych pakietów modułowych

Moduł /Pakiet Biały Czerwony Błękitny Zielony Fioletowy Fioletowy Platinum
Sprzedaż
Hurtownia Danych: Sprzedaż
CRM
Gospodarka Magazynowa
Logistyka
Zarządzanie transportem
Finanse i Księgowość
Kasy Przedsiębiorstwa
Ewidencje bankowe
Środki Trwałe
Ewidencja Zaliczek
Produkcja
Harmonogram Produkcji
Narzędziownia
Zarządzanie projektami
Zarządzanie usługami remontowymi
Kontrola Jakości
Remonty
Planowanie Długoterminowe
Budżetowanie
Techniczny Koszt Wytworzenia
Kadry i Płace

 

Całościowy zakres obszarowo funkcjonalny Graffiti.ERP

 

Sprzedaż

CRM

Zarządzanie relacjami z klientem

 • Ewidencja kontaktów z klientami i klientami potencjalnymi
 • Możliwość rejestracji pełnej informacji o kliencie
 • Możliwość definiowania informacji dodatkowej
 • Możliwość rejestracji wielowątkowej dla poszczególnego klienta
 • Możliwość generowania kalendarza kontaktów
 • Katalogowanie klientów i informacji o kliencie
 • Analizy efektywności kontaktów
 • Kontakty: analizy definiowalne
 • Rejestracja informacji o konkurencji i produktach konkurencji
 • Prowadzenie cenników produktów konkurencji
 • Analiza konkurencji dla potencjalnych klientów
 • Rejestracja danych: możliwość definiowania formularzy z konfigurowaną przez użytkownika zawartością
 • Możliwość dostępu on-line do statystyk i opisu zdarzeń związanych z kontrahentem

Ewidencja umów

 • Ewidencja umów sprzedaży
 • Ewidencja umów zakupu
 • Deklarowanie głównych parametrów umów
 • Tworzenie harmonogramu wydań
 • Możliwość tworzenia budżetu dla umowy
 • Możliwość tworzenia związku z projektem
 • Możliwość tworzenia definiowalnych formularzy i protokołów na użytek danych opisowych dla umowy
 • Możliwość tworzenia związków pomiędzy umowami a dokumentami sprzedaży i dokumentami obrotu magazynowego
 • Rozliczanie umów

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa

 • Ewidencja dokumentów zwiększenia przychodu z zewnątrz (Pz)
 • Ewidencja dokumentów zwiększenia rozchodu z zewnątrz (Wz)
 • Ewidencja dokumentów zwiększenia rozchodu wewnętrznego (Rw)
 • Ewidencja dokumentów zwiększenia przychodu wewnętrznego (Pw)
 • Ewidencja dokumentów przesunięć międzymagazynowych (MM-, MM+)
 • Ewidencja dokumentów protokołów rozbieżności (Pr+, Pr-)
 • Możliwość generowania dokumentów umniejszających przychód – zwroty do Pz, Pw, MM+
 • Możliwość generowania dokumentów umniejszających przychód – zwroty do Wz, Rw, MM-
 • Możliwość generowania dokumentów korygujących dokumenty podstawowe
 • Możliwość przyjmowania towarów bez ceny
 • Możliwość automatycznego generowania dokumentów korygujących wartość rozchodów dla dokumentów werfikujących cenę dostaw
 • Możliwość definiowania własnych dokumentów obrotu magazynowego
 • Możliwość importu dokumentów magazynowych z pliku tekstowego na podstawie definiowalnego profilu komunikacji
 • Możliwość automatycznego generowania dokumentu MM+ na podstawie dokumentu MM-
 • Możliwość budowania związku pomiędzy dokumentem Pz i zamówieniem dostawy
 • Możliwość generowania dokumentu Pw na podstawie raportu produkcji
 • Zestawienia dokumentów magazynowych
 • Identyfikacja dostaw i cech dostaw
 • Możliwość generowania rozchodów dostaw wg algorytmu FIFO
 • Możliwość wskazywania wydawanych dostaw podczas generowania dokumentu rozchodu
 • Wycena dokumentów rozchodu wg ceny rzeczywistej (na podstawie ceny dostaw)
 • Prowadzenie tabeli przeliczników jednostek dla indeksów magazynowych
 • Możliwość przyjmowania indeksów w jednostkach różnych od jednostek magazynowych
 • Badanie stanów wg jednostek opakowań dla indeksu
 • Ewidencja stanów magazynowych rzeczywistych i stanów do dyspozycji
 • Identyfikacja lokalizacji indeksów na magazynie
 • Statystyki indeksów
 • Analizy obrotów na kartotekach i dostawach
 • Wiekowania stanów
 • Zestawienia definiowalne
 • Kartoteka ilościowo-wartościowa dla wskazanych magazynów na wybrany dzień
 • Generowanie i ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych
 • Możliwość rejestracji stanów z natury
 • Możliwość automatycznej generacji protokołów rozbieżności
 • Możliwość blokowania obrotu na wybranych magazynach lub indeksach na czas spisu z natury
 • Analizy rotacji na podstawie definiowanych współczynników

Logistyka

Logistyka

 • Ewidencja zamówień klienta
 • Możliwość wiązania zamówienia klienta z ofertą
 • Możliwość importu zamówienia klienta na podstawie pliku tekstowego wg zdefiniowanego profilu importu
 • Wysyłanie potwierdzeń zamówień poprzez pocztę elektroniczną
 • Analiza wysokości kredytu kupieckiego podczas rejestracji zamówień klienta
 • Statusowanie zamówień klienta (w edycji, w realizacji, zamknięte)
 • Rezerwacje stanów dla zamówień klienta
 • Rezerwacje odłożone dla stanów przyszłych dla zamówień klienta
 • Priorytetowanie rezerwacji
 • Zestawienia definiowalne zamówień klienta
 • Analizy terminowości realizacji zamówień klienta
 • Symulacje kosztów i potencjalnego terminu wykonania zlecenia klienta na podstawie technologii
 • Badanie stopnia realizacji zamówienia klienta
 • Ewidencja zapotrzebowań na materiały i półwyroby
 • Generowanie zapotrzebowań na podstawie długoterminowego planu produkcji
 • Generowanie zapotrzebowań dla zleceń produkcyjnych na podstawie technologii produkcyjnej
 • Rezerwacje stanów magazynowych na podstawie zapotrzebowań
 • Rezerwacje odłożone dla stanów przyszłych dla zapotrzebowań
 • Statusowanie zapotrzebowań (w edycji, w realizacji, zamknięte)
 • Badanie stopnia realizacji zapotrzebowania
 • Ewidencja zamówień dostawy (materiały, towary handlowe)
 • Możliwość generowania zamówień dostawy na podstawie zamówień klienta w realizacji
 • Możliwość generowania zamówień dostawy na podstawie stanów minimalnych
 • Możliwość generowania zamówień dostawy na podstawie rotacji i stanów aktualnych
 • Możliwość generowania zamówień dostawy na podstawie planu zamówień towarów handlowych
 • Ewidencja zamówień produkcji
 • Możliwość generowania zamówień produkcji na podstawie zamówień klienta w realizacji
 • Możliwość generowania zamówień produkcji na podstawie stanów minimalnych
 • Możliwość generowania zamówień produkcji na podstawie rotacji i stanów aktualnych
 • Możliwość generowania zamówień produkcji na podstawie planu długoterminowego
 • Możliwość wiązania zamówienia dostawy/produkcji ze zleceniem transportu
 • Statusowanie zamówień dostawy/produkcji (w edycji, w realizacji, zamknięte)
 • Zestawienia definiowalne zamówień dostawy/produkcji
 • Badanie terminowości dostawy
 • Analiza stopnia realizacji zamówienia dostawy
 • Analiza stopnia realizacji zamówienia produkcji
 • Ewidencja zapytań cenowych do dostawców
 • Możliwość wiązania potwierdzonego zapytania cenowego z zamówieniem dostawy
 • Statusowanie zapytań cenowych (w edycji, wysłane, potwierdzone, zamknięte)
 • Rejestracja cennika zakupowego
 • Zestawienia cen dla dostawców
 • Badanie zgodności cen przy dostawach
 • Prowadzenie harmonogramu dostaw i wysyłek

Zarządzanie transportem

Transport

 • Ewidencja środków transportu
 • Ewidencja zleceń transportowych
 • Możliwość wiązania zleceń transportowych i zamówień klienta
 • Ewidencja kart użycia środków transportu
 • Ewidencja napraw środków transportu
 • Analizy efektywności wykorzystania środków transportu
 • Prowadzenie cenników dla środków transportu
 • Wspomaganie przygotowania transportu
 • Ewidencja palet i opakowań
 • Optymalizacja tras
 • Rozliczanie środków transportu

Finanse i księgowość

Finanse i księgowość

 • Księgowanie sprzedaży na podstawie szablonów księgowania
 • Księgowanie faktur zakupu na podstawie szablonów księgowania
 • Księgowanie dokumentów magazynowych na podstawie szablonów księgowania
 • Księgowanie raportów kasowych na podstawie szablonów księgowania
 • Księgowanie wyciągów bankowych na podstawie szablonów księgowania
 • Księgowanie płac na podstawie szablonów księgowania
 • Księgowanie amortyzacji środków trwałych oraz operacji na środkach trwałych na podstawie szablonów księgowania
 • Księgowania ręczne: dokumenty PK
 • Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów PK
 • Możliwość księgowań wg matryc dekretów
 • Możliwość tworzenia i wykorzystywania harmonogramów księgowań dla okresów bilansowych
 • Definiowanie formuł poprawności księgowań na poziomie dokumentu PK i okresu bilansowego
 • Ewidencja obrotów na kontach
 • Ewidencja obrotów walutowych
 • Dziennik księgowań
 • Analiza zapisów na kontach
 • Plan kont: możliwość wykorzystania makr
 • Analiza obrotów na kontach i zapisów – zestawienia definiowalne
 • Ewidencja rejestrów VAT
 • Ewidencja rozrachunków na poziomie poszczególnych zapisów
 • Generowanie automatycznych rozrachunków dla pozycji raportów kasowych i wyciągów bankowych (dla wykrytych związków z dokumentami sprzedaży lub zakupu)
 • Definiowalne zestawienia rozrachunkowe
 • Wiekowanie rozrachunków
 • Generowanie not odsetkowych dla definiowanych tabel odsetkowych
 • Generowanie i ewidencja wezwań do zapłaty
 • Generowanie i ewidencja potwierdzeń sald
 • Generowanie i ewidencja różnic kursowych dla rozrachunków
 • Generowanie i ewidencja przeszacowań dla walutowych rozrachunków nierozliczonych
 • Generowanie i ewidencja przeszacowań środków własnych walutowych
 • Generowanie i ewidencja różnic kursowych dla środków własnych
 • Generowanie arkuszy analiz finansowych: Rachunek Zysków i Strat
 • Generowanie arkuszy analiz finansowych: Bilans
 • Generowanie arkuszy analiz finansowych: Cash Flow
 • Generowanie arkuszy na użytek deklaracji VAT, CIT, PIT, F01…
 • Generowanie swobodnie definiowanych arkuszy analiz finansowych

Kasy przedsiębiorstwa

 • Ewidencja raportów kasowych
 • Ewidencja dokumentów KP (kasa przyjmie) i KW (kasa wyda) w ramach raportów kasowych
 • Prowadzenie kas walutowych
 • Możliwość budowy związków pomiędzy dokumentami KP, KW i fakturami sprzedaży lub zakupu
 • Zestawienia definiowalne dla pozycji raportów kasowych

Ewidencje bankowe

 • Generowanie przelewów
 • Ewidencja wyciągów bankowych
 • Możliwość tworzenia pozycji wyciągów bankowych na podstawie przelewów
 • Możliwość eksportowania przelewów do pliku tekstowego wg zadeklarowanego profilu
 • Zestawienia definiowalne dla pozycji wyciągów bankowych
 • Środki trwałe
 • Ewidencja środków trwałych
 • Naliczanie planów amortyzacji metodą liniową i degresywną
 • Naliczanie amortyzacji na podstawie planów amortyzacji
 • Operacje zmiany wartości środka trwałego
 • Operacje likwidacji środków trwałych
 • Możliwość importu kartoteki środków trwałych z pliku tekstowego na podstawie definiowalnego profilu
 • Ewidencja inwentaryzacji środków trwałych
 • Zestawienia definiowalne dla środków trwałych, amortyzacji i operacji na środkach trwałych

Ewidencja zaliczek

 • Ewidencja zaliczek
 • Możliwość budowy związku pomiędzy zaliczkami a dokumentami KP, KW
 • Możliwość budowy związku pomiędzy zaliczkami a dokumentami zakupu
 • Rozliczanie zaliczek
 • Zestawienia definiowalne zaliczek

Produkcja

Produkcja

 • Ewidencja technologii dla wyrobów własnych i półproduktów
 • Definiowanie technologii poprzez deklarację łańcucha operacji, czasów technologicznych, stanowisk pracy, materiałochłonności, narzędzi, specjalizacji, parametrów kontroli jakości
 • Możliwość definiowania technologii wielopoziomowej
 • Możliwość ewidencji technologii wielowersyjnej
 • Symulacja kosztów i terminów realizacji zadanych wyrobów i półwyrobów
 • Generowanie i ewidencja zleceń produkcyjnych/partii produkcyjnych
 • Możliwość definiowania technologii niezależnych od biblioteki standardowej dla zleceń/partii produkcyjnych
 • Emisja dokumentacji warsztatowej
 • Możliwość rejestracji kart ruchu detalu
 • Ewidencja raportów produkcji
 • Rejestracja kart pracy dla zleceń/partii produkcyjnych
 • Monitorowanie stopnia zaawansowania produkcji
 • Porównywanie materiałochłonności normatywnej i rzeczywistej
 • Porównanie kosztów normatywnych i rzeczywistych

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie produkcji

 • Panel harmonogramowania produkcji dla wyrobów (główna współrzędna planowania : wyrób)
 • Panel harmonogramowania produkcji stanowiskowy (główna współrzędna planowania: maszyna)
 • Panel harmonogramowania produkcji operacyjny
 • Możliwość deklarowania kolumn harmonogramu przez użytkownika
 • Planowanie na podst planów długoterminowych, zamówień klienta, zamówień produkcji, rezerwacji, modeli popytu…
 • Definiowalny horyzont czasowy planowania
 • Definiowalna jednostka czasowa planowania
 • Możliwość bilansowania zasobów i obciążeń aktualnych oraz planowanych
 • Uwzględnienie remontów i przestojów podczas bilansowanie zasobów i obciążeń
 • Generowanie zleceń produkcyjnych na podstawie planu
 • Generowanie dokumentacji stanowiskowej

Narzędziownia

Narzędziownia

 • Ewidencja narzędzi, sprawdzianów, przymiarów
 • Zarządzanie obrotem narzędzi
 • Prowadzenie kartotek legalizacji

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

 • Ewidencja prowadzonych projektów
 • Grupowanie i statusowanie prowadzonych projektów
 • Definiowanie projektów; konstrukcja etapów, związków pomiędzy etapami, uczestników projektu
 • Definiowanie związków etapów ze zleceniami produkcyjnymi
 • Budżetowanie projektów
 • Ewidencja protokołów dla etapów projektu
 • Ewidencja dokumentacji wewnętrznej dla etapów projektu
 • Zestawienia i rozliczenia projektów

Zarządzanie usługami remontowymi

Zarządzanie usługami remontowymi

 • Ewidencja sprzedawanych usług remontowych
 • Konstrukcja technologii remontowych
 • Ewidencja przetargów
 • Ofertowanie usług remontowych
 • Ewidencja zamówień remontowych
 • Budżetowanie usług remontowych
 • Konstrukcja projektów dla zamówień remontowych
 • Sprzedaż usług remontowych
 • Analizy zyskowności usług remontowych
 • Analizy normatyw i rzeczywistego wykonania

Kontrola jakości

Kontrola jakości

 • Ewidencja kontroli jakościowych dla dostaw
 • Ewidencja kontroli jakościowych dla stanów magazynowych
 • Ewidencja kontroli jakościowych dla detalu
 • Możliwość deklarowania parametrów jakościowych dla indeksu
 • Ewidencja braków
 • Analizy cech jakościowych
 • Analizy zawodności i przyczyn
 • Ewidencja reklamacji i przyczyn ich powstawania

Remonty

Remonty

 • Harmonogram przeglądów i remontów
 • Rejestracja remontów przeprowadzonych
 • Ewidencja przestojów i awarii
 • Analiza przestojów, awarii i przyczyn ich powstawania

Planowanie długoterminowe

Planowanie długoterminowe

 • Generowanie planu długoterminowego sprzedaży
 • Możliwość deklarowania dwóch współrzędnych planu: podmiotu planowania oraz rynku
 • Możliwość deklarowania współrzędnych planowania w postaci drzew
 • Możłiwość deklarowania procesu planowania ze wskazaniem ról systemowych, aktorów, odpowiedzialnych, etapów planowania
 • Możliwość planowania marż i zysków
 • Wykorzystanie narzędzi statystycznych przy generowaniu planu długoterminowego sprzedaży
 • Generowanie planu długoterminowego produkcji na podstawie planu sprzedaży
 • Długoterminowe planowanie produkcji: możliwość bilansowania zasobów i obciążeń
 • Generowanie planu zamówień na towary handlowe na podstawie planu długoterminowego sprzedaży
 • Ewidencja planów dla definiowanych arkuszy finansowych
 • Badanie realizacji planów
 • Możliwość planowania w ramach danych arkuszy finansowych

Budżetowanie

Techniczny koszt wytworzenia

Kadry i płace

Kadry i płace

 • Kartoteka pracowników
 • Ewidencja umów o pracę
 • Ewidencja uprawnień i specjalności
 • Kartoteka wojskowa
 • Możliwość katalogowania pracowników
 • Ewidencja nieobecności
 • Rejestracja kart pracy
 • Kadry: zestawienia definiowalne
 • Ewidencja premii
 • Ewidencja dodatków i zasiłków
 • Ewidencja potrąceń, kar, pożyczek, zajęć komorniczych
 • Ewidencja akordów
 • Definiowalne składniki płacowe
 • Budowa wzorca generowania listy płac
 • Naliczanie płac na podstawie wzorca generowania
 • Generowanie przelewów dla listy płac
 • Prowadzenie kartoteki dochodowej i podatkowej
 • Prowadzenie kartotek definiowanych przez użytkownika
 • Emisja dokumentów PIT
 • Emisja dokumentów ZUS
 • Zasilanie programu PŁATNIK
 • Rejestracja rozdzielnika płacowego ogólnego
 • Generowanie rozdzielnika płacowego na podstawie kart pracy
 • Zarządzanie prowizjami
 • Zarządzanie normami wydań odzieży ochronnej

Szkolenia i oferty pracy

 • Ewidencja kompetencji i przebytych szkoleń
 • Zarządzanie szkoleniami pracowniczymi
 • Zarządzanie ofertami pracy

Moduł internetowy graffiti@

Inne…

Wielooddziałowość

 • Jednostki oddalone: możliwość pracy on-line na bazie centralnej
 • Możliwość komunikacji off-line poprzez wymianę pakietów danych nowych lub zmienionych
 • Oddział > Centrala: faktury sprzedaży, dokumenty magazynowe, raporty kasowe
 • Centrala > Oddział: słowniki i konfiguracje, informacje o zapłatach
 • Możliwość komunikacji poprzez system replikacji SLONY (wszyte w System mechanizmy tworzenia konfiuracji replikacji)

Administracja

 • Diagnozowanie integralności danych
 • Diagnozowanie stanu baz
 • Archiwizacja danych
 • Możliwość generowania niektórych raportów i zdarzeń automatycznie wg zdefiniowanego terminarza
 • Szczegółowy system uprawnień
 • Procedury diagnozowania poziomu integralności baz danych

Terminale

 • Oprogramowanie dla wszystkich terminali dla których można uruchomić przeglądarkę internetową
 • Rejestracja sprofilowanych zdarzeń za pomocą terminali (rejestracja przyjęć, wydań, kompletacja transportu, karty pracy…)
 • Rejestracja on – line zdarzeń rejestrowanych za pomocą terminali
 • Wydruki etykiet
 • Inwentaryzacje

Raportowanie

 • Narzędzie do budowy raportów: GrafRap
 • Możliwość stworzenia przez użytkownika dowolnego raportu za pomocą języka SQL
 • Możliwość wskazania miejsca wywołania raportu zdefiniowanego w środowisku GrafRap
 • Możliwość uruchomienia terminarza wykonania raportu
 • Możliwość tworzenia i wysyłania raportów w postaci pdf, wmf…

Cechy dodatkowe

 • Możliwość filtrowania każdej dostępnej w systemie listy za pomocą deklarowanych przez użytkownika filtrów
 • Możliwość zmian nazw i atrybutów większości dostępnych na formularzach i oknach pól
 • Możłiwość wykonania tłumaczeń komunikatów (moduł TŁUMACZ) – dostęp do wersji językowej zależnej od zalogowanego użytkownika
 • Możliwość pracy na bazie centralnej z wykorzystaniem terminali Windows…
 • Możliwość przesyłania raportów wewnętrznych oraz zewnętrznych (GrafRap) poprzez platformę skrzynek wewnętrznych
 • Możliwość zapisu istotnych zestawień w formacie akceptowanym przez Excela
 • Graffiti Mobilny – możiwość instalacji Systemu jako oprogramowania dla notebooków na użytek mobilnej sprzedaży – obsługa komunikacji typu off-line
 • Możliwość wysyłania bezpośredniego wszystkich raportów jako załącznik do poczty elektronicznej
 • Możliwość wysyłania bezpośredniego wszystkich raportów jako załącznik do skrzynek systemu komunikacji wewnętrznej


WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux