Strona o podanym adresie nie została odnaleziona.
Zapraszamy na stronę główną.

Najczęściej zadawane pytania

SML

Sprzedaż

Jak zablokować możliwość wprowadzania dokumentów sprzedaży z datą inną niż dzisiejsza.

Żeby wprowadzić blokadę wystawiania dokumentów sprzedaży z datą inną niż aktualna, należy określić ustawienia dwóch parametrów rejestru sprzedaży – minimalnej i maksymalnej daty wystawienia dokumentu.

 1. Otwórz słowniki podstawowe: Administracja Systemu ► Słowniki Systemu ► Słowniki podstawowe.
 2. Na zakładce Rej. sprzed. wskaż rejestr i kliknij Zmień.
 3. W otworzonym oknie przejdź do zakładki Inne i określ ustawienia opcji:

  Minimalna data wystawienia dokumentu „Dzisiaj” – liczba dni wskazana obok – ilość dni wstecz dla dat dokumentów sprzedaży.

  Maksymalna data wystawienia dokumentu „Dzisiaj” + liczba dni wskazana obok – ilość dni wprzód dla dat dokumentów sprzedaży.

Blokadę daty wystawiania dokumentów sprzedaży może ustawić wyłącznie użytkownik z uprawnieniami Administratora.

Jak dopisać korektę do faktury, w przypadku, gdy faktura korygowana nie istnieje w systemie Graffiti?

Można to uzyskać z poziomu dopisywania dokumentu korygującego.

 1. Przejdź do modułu Sprzedaży: Moduły ► SML ► Sprzedaż.
 2. W oknie Lista dokumentów sprzedaży wskaż rejestr, w którym zostanie wystawiony dokument i rodzaj dokumentu, następnie kliknij Dopisz.
 3. W otworzonym oknie dopisywania dokumentu zaznacz opcję Dokument korygowany nie istnieje w systemie Graffiti i w polu obok wprowadź numer dokumentu korygowanego.

Dlaczego nie mogę ręcznie wygenerować zapotrzebowań produkcyjnych, nawet jeśli dany użytkownik jest przypisany do grupy roboczej?

Dzieje się tak dlatego, że użytkownik nie został skojarzony z pracownikiem należącym do grupy roboczej. Trzeba pamiętać, że użytkownik systemu Graffiti nie jest tożsamy z zarejestrowanym w tym systemie pracownikiem.

Skojarzenie pracownika z użytkownikiem systemu polega na przypisaniu kodu pracownika użytkownikowi i następuje w konfiguracji.

 1. Uruchom konfigurację uprawnień: Administracja Systemu ► Użytkownicy Systemu/Uprawnienia.
 2. Wybierz użytkownika i kliknij Zmień.
 3. W oknie zmiany pozycji, w polu Kod pracownika należy wpisać lub wybrać z listy kod odpowiedniego pracownika (Lista jest wywoływana przyciskiem ze znakiem trzykropka).

Jak wystawić fakturę sprzedaży w walucie obcej, z podatkiem VAT? Jak wystawić zaliczkę dla faktury sprzedaży, która jest w walucie obcej?

Należy zdefiniować nowy typ dokumentu sprzedaży:

 1. Otwórz okno definiowania rodzajów dokumentów: Administracja Systemu ► Konfiguracja Systemu ► Sprzedaż ► Definiowanie rodzajów dokumentów.
 2. Żeby rozpocząć dopisywanie rodzaju dokumentu kliknij Dopisz.
 3. W oknie dopisywania na zakładce Ogólne wybierz typ dokumentu (np. Faktura VAT), a na zakładce Nastawy (1) zaznacz pole Dokument walutowy (możliwość wskazania innej waluty niż PLN – przypadek gdy VAT jest różny od 0%).

Tak zdefiniowany dokument pozwala na wybór dowolnej waluty oraz określenie podatku VAT. Może on również posiadać fakturę zaliczkową.

W analogiczny sposób definiowane są korekta faktury oraz faktura zaliczkowa.

Jak sprawdzić, który wydruk jest ustawiony jako domyślny wydruk faktury sprzedażowej? Jak zmienić taki wydruk?

W Administracji Systemu znajduje się pełna lista wydruków, włącznie z wydrukami własnymi. Żeby sprawdzić domyślny wydruk faktury i ewentualnie zmodyfikować go, wykonaj następujące kroki:

 1. Uruchom definiowanie wydruku faktur: Administracja Systemu ► Konfiguracja Systemu ► Wydruki/Raporty ► Definiowanie wydruku faktury.
 2. W otworzonym oknie z listą rodzajów dokumentów wybierz właściwy rejestr sprzedaży, zaznacz odpowiedni rodzaj dokumentu i kliknij Zmień.
 3. W otworzonym oknie konfiguracji wydruku przejdź na zakładkę Rodzaj wydruku.
 4. Żeby domyślnym rodzajem wydruku był zdefiniowany przez użytkownika wydruk, należy zaznaczyć pole Definiowany i wskazać odpowiedni wydruk.

Na systemowym wydruku faktury sprzedażowej, w polu Do zapłaty nie drukują się polskie znaki – dlaczego?

Najprawdopodobniej wskazany jest czcionka, która nie obsługuje polskich znaków lub wybrany jest nieodpowiedni skrypt czcionki. Żeby ustawić czcionkę wydruku wykonaj następujące kroki:

 1. Uruchom definiowanie wydruku faktur: Administracja Systemu ► Konfiguracja Systemu ► Wydruki/Raporty ► Definiowanie wydruku faktury.
 2. W otworzonym oknie z listą rodzajów dokumentów wybierz właściwy rejestr sprzedaży, podświetl odpowiedni rodzaj dokumentu i kliknij Zmień.
 3. W otworzonym oknie konfiguracji wydruku kliknij przycisk Ustawienia szczegółowe (w lewym dolnym rogu okna).
 4. W otworzonym oknie konfiguracji ustawień szczegółowych przejdź do zakładki Podsumowania, stopka i kliknij pole Ramka do zapłaty.
 5. W otworzonym oknie z właściwościami ramki kliknij ikonę T obok pola tekstowego z napisem „Do zapłaty:”.
 6. Wskaż czcionkę, która obsługuje polskie znaki (np. Times New Roman), a w polu Skrypt wybierz Europa Środkowa.

Jeśli problem się powtarza, należy zaktualizować lub przeinstalować sterowniki drukarki.

Czy i jak można zmienić język faktury? Chciałbym wydrukować np. fakturę krajową, ale żeby opisy były po angielsku.

Należy utworzyć nową wersję wydruku faktury (np. kopiując już istniejący wydruk) i przetłumaczyć odpowiednie pola (Konfiguracja Systemu – Sprzedaż – Konfiguracja wydruku faktury – rejestr – rodzaj dokumentu – Ustawienia szczegółowe – zakładki – pola na wydruku).

Wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom konfigurację wydruków faktur Sprzedaży: Administracja Systemu ► Konfiguracja Systemu ► Sprzedaż ► Definiowanie wydruku faktury.
 2. Wskaż rejestr i zaznacz wydruk dla rodzaju dokumentu (Ctrl+klik lub Ctrl+Spacja).
 3. Kliknij Skopiuj na… W otworzonym oknie dialogowym zaznacz pola Z nastawami szczegółowymi oraz Ten sam dokument – inny wariant. Zostanie dopisany nowy rodzaj wydruku (ta sama nazwa, co zaznaczony rodzaj wydruku, inna liczba porządkowa).
 4. Podświetl utworzony rodzaj wydruku i kliknij Zmień.
 5. W otworzonym oknie kliknij przycisk Ustawienia szczegółowe.
 6. W otworzonym oknie zmień opisy poszczególnych pól wydruku.

Jak wystawiać faktury z VAT różnym od 0% i w walucie innej niż PLN?

W takim przypadku przepisy wymagają, żeby podsumowanie było w walucie i polskich złotych. Żeby uzyskać taki efekt należy zmienić ustawienia konfiguracyjne. Wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom konfigurację wydruków faktur Sprzedaży: Administracja Systemu ► Konfiguracja Systemu ► Sprzedaż ► Definiowanie wydruku faktury.
 2. Wskaż rejestr i rodzaj dokumentu i kliknij Zmień.
 3. W otworzonym oknie przejdź do zakładki Inne (3) i zaznacz opcję Drukuj do zapłaty w PLN – dotyczy faktury eksportowej.

Magazyn (Gospodarka Magazynowa)

Zatwierdziłam korektę do dokumentu magazynowego, jednak zauważyłam na niej błąd. Czy jest możliwość cofnięcia jej do edycji?

Nie. Należy wystawić następną korektę. Zmiany można wprowadzać tylko na niezatwierdzonych dokumentach.

Jak zmienić kurs waluty na zatwierdzonym dokumencie Pz?

Żeby możliwa była zmiana kursu waluty na dokumencie Pz, dokument musi być niezaksięgowany oraz niepołączony z fakturą zakupową. Wymagane jest również zniesienie blokady edycji dokumentu po zatwierdzeniu.

Informacja o zaksięgowaniu lub połączeniu z fakturą jest sygnalizowana odpowiednią ikoną w oknie Lista dokumentów magazynowych w kolumnie Nr dokumentu.

 • Jeśli dokument jest zaksięgowany, należy go odksięgować z poziomu modułu Finanse i Księgowość.
 • Jeśli dokument jest połączony z fakturą zakupową, należy go odłączyć z poziomu kartoteki dokumentów zakupu: Moduły ► Kartoteka dokumentów zakupu ► Zmień (dla faktury połączonej z danym dokumentem Pz) ► Dokumenty magazynowe ► zakładka PZ połączone ► Odłącz PZ.

Blokada edycji zatwierdzonych dokumentów występuje w dwóch miejscach:

 • Ustawienie nadrzędne: Administracja Systemu ► Konfiguracja Systemu ► Gospodarka Magazynowa/Zakupy ► Parametry podstawowe ► zakładka Dokumenty Magazynowe ► Blokowanie edycji dokumentów magazynowych.
 • Ustawienie podrzędne: Administracja Systemu ► Konfiguracja Systemu ► Gospodarka Magazynowa/Zakupy ► Rodzaje dokumentów magazynowych ► Zmień (dla wybranego dokumentu) ► zakładka Dane ► Blokowanie edycji dokumentu po wystawieniu ► Możliwość edycji kursu walut na dokumencie.

Aby nowe nastawy zadziałały, należy zamknąć i ponownie otworzyć okna w Graffiti.

Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły w rozwiązaniu problemu, proszę skontaktować się z konsultantem.

Jak wprowadzić korektę ilościową dla dokumentu Pz, który został już rozchodowany?

Jeżeli dostawa została już rozchodowana i mamy stan magazynowy, możliwy jest zwrot towaru dla bieżącego dokumentu z innej dostawy. Wymaga to jednak zmiany konfiguracyjnej:

 1. Otwórz panel zmiany parametrów podstawowych Gospodarki Magazynowej: Administracja Systemu ► Konfiguracja Systemu ► Gospodarka Magazynowa/Zakupy ► Parametry podstawowe ► zakładka Dokumenty Magazynowe.
 2. W części Sposób wybierania dostawy zaznacz jedną z opcji:
 • Z dostawy o identycznej cenie
 • Z dostawy o podobnej cenie (przy identycznej wartości)

Aby nowe nastawy zadziałały, należy usunąć korektę oraz wystawić ją ponownie, a także zamknąć i ponownie otworzyć okna w Graffiti.

Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły w rozwiązaniu problemu, proszę skontaktować się z konsultantem.

Nie mogę edytować dokumentu magazynowego (komunikat: Dokument jest edytowany przez innego użytkownika lub ostatnia edycja nie zakończyła się sukcesem).

Aby rozwiązać zaistniały problem należy w Administracji Systemu otworzyć tzw. semafor, który blokuje możliwość edycji tego samego dokumentu przez dwóch użytkowników w tym samym czasie. W normalnych warunkach semafory są automatycznie otwierane po zakończeniu edycji dokumentu. Jednak w momencie nagłego wyłączenia komputera lubawarii systemu operacyjnego semafor może pozostać zamknięty. Do jego otworzenia potrzeba wówczas interwencji użytkownika z uprawnieniami administratora.

Żeby otworzyć semafor wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz okno aktywnych semaforów: Administracja Systemu ► Administracja ► Monitoring ► Aktywne semafory ► zakładka Magazyn.
 2. Zaznacz dokument (Ctrl+klik lub Ctrl+Spacja) i kliknij Otwórz zaznaczony semafor.

W jaki sposób wykonać wiekowanie magazynu na dany dzień?

Należy wykonać następujące kroki:

 1. Otwórz okno stanów magazynowych: Moduły ► SML ► Magazyn ► Stany magazynowe.
 2. Wskaż magazyn, który będzie analizowany.
 3. Kliknij Wydruk stanów i z listy wybierz opcję Wiekowany stan na dzień.
 4. W otworzonym oknie uzupełnij poszczególne pola i kliknij Potwierdź.

Ilość rezerwacji nie jest równa różnicy stanu do dyspozycji i stanu rzeczywistego. Co się stało?

Najprawdopodobniej jest to wynik wygenerowania rezerwacji odroczonych. Rezerwacja odroczona występuje wtedy, kiedy nie posiadamy już stanu magazynowego. W przypadku wątpliwości zalecane jest wykonanie testów rezerwacji na magazynie.

Wystąpił następujący błąd: Błąd 99, Użyj synchronizacji baz.

Błąd występuje w chwili zatwierdzania dokumentów magazynowych i dotyczy złej ilości na kartotece. Rozwiązaniem może być sprawdzenie ilości na dokumencie magazynowym. Zalecane jest sprawdzenie magazynu testami dostaw.

Produkcja

Dlaczego nie mogę ręcznie wygenerować zapotrzebowań produkcyjnych, nawet jeśli dany użytkownik jest przypisany do grupy roboczej?

Dzieje się tak dlatego, że użytkownik nie został skojarzony z pracownikiem należącym do grupy roboczej. Trzeba pamiętać, że użytkownik systemu Graffiti nie jest tożsamy z zarejestrowanym w tym systemie pracownikiem. Skojarzenie pracownika z użytkownikiem systemu polega na przypisaniu kodu pracownika użytkownikowi i następuje w konfiguracji.

 1. Uruchom konfigurację uprawnień: Administracja Systemu ► Użytkownicy Systemu/Uprawnienia.
 2. Wybierz użytkownika i kliknij Zmień.
 3. W oknie zmiany pozycji, w polu Kod pracownika należy wpisać lub wybrać z listy kod odpowiedniego pracownika (Lista jest wywoływana przyciskiem ).

Jak sprawdzić zamówienia produkcji wystawione do określonego zamówienia klienta?

 1. Otwórz panel pozycji zamówienia klienta: Moduły ► SML ► Logistyka ► Zamówienia klienta ► Pozycje.
 2. W prawym dolnym rogu panelu pozycji zamówienia klienta znajduje się pole Zamówienie dostawy, które oznacza zamówienie produkcji dla podświetlonej pozycji.
 3. Zaznacz jedną pozycję, kliknij Pokaż i wybierz polecenie Zam.dostawy/produkcji dla pozycji zam.kli. Zostanie wyświetlona lista pozycji powiązanego zamówienia produkcji.

Jak sprawdzić zlecenia wystawione do danego zamówienia klienta?

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz panel pozycji zamówienia klienta: Moduły ► SML ► Logistyka ► Zamówienia klienta ► Pozycje.
 2. Zaznacz jedną pozycję, kliknij Pokaż i wybierz polecenie Zam.dostawy/produkcji dla pozycji zam.kli. Zostanie wyświetlona lista pozycji powiązanego zamówienia produkcji.
 3. Podświetl wybraną pozycję zamówienia produkcji i kliknij Zlecenia. W nowym oknie zostanie wyświetlone zlecenie produkcyjne dla wybranej pozycji.

Zatwierdziłem zamówienie klienta, ale okazało się że pomyliłem kontrahenta, czy można coś z tym zrobić?

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz panel zamówień klienta: Moduły ► SML ► Logistyka ► Zamówienia klienta.
 2. Przejdź na zakładkę Zamówienia w realizacji, wskaż zamówienie i kliknij Odbiorca/Kontrahent.
 3. W otwartym oknie wybierz odbiorcę zamówienia i kontrahenta.

Mam nowe zamówienie klienta. Chciałbym sprawdzić czy w danej chwili posiadam na magazynie materiały umożliwiające mi przyjęcie zamówienia, a jeśli nie to czego mi brakuje?

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz panel pozycji zamówienia klienta: Moduły ► SML ► Logistyka ► Zamówienia klienta ► Pozycje.
 2. Kliknij Opcje i wybierz polecenie Symulacja kosztów produkcji. W wyświetlonym oknie wyboru zakresu symulacji wybierz Całe zamówienie.
 3. W otworzonym oknie symulacji technologicznej kliknij Potwierdź (o ile w procesie wdrożenia nie ustalono wymogu dokonania czynności dodatkowych na tym etapie).
 4. W kolejnym oknie przejdź na zakładkę Materiały. Znajdują się tam, w odpowiednich kolumnach, wyszczególnione ilości potrzebne do zrealizowania zamówienia, ilość do dyspozycji na magazynie oraz ilość brakująca.

Mam problem z zapamiętaniem ikonek pojawiających się  w różnych miejscach systemu, czy jest gdzieś wewnątrz systemu informacja opisująca te ikonki?

W większości okien, w których występują ikony, najczęściej na prawej stronie okna znajduje się przycisk z niebieską ikoną „i” – jego kliknięcie wyświetla listę ikon danego okna wraz z opisami.

Czy jest możliwość dopisania dodatkowych informacji do zamówienia klienta, poza uwagami.

Jest możliwość wykorzystania opcji Protokoły-formularze (Administracja Systemu ► Konfiguracja Systemu ► Protokoły-formularze), które pozwalają stworzyć matrycę narzucającą podanie konkretnych informacji w odpowiedniej kolejności. Opcja Protokoły-formularze może też funkcjonować bez wykorzystania matryc.

Dlaczego muszę za każdym razem wybierać poziom technologii przy przesyłaniu zleceń do realizacji?

Problem dotyczy konieczności każdorazowego wyboru poziomu technologii przy przesuwaniu zleceń produkcyjnych do realizacji, mimo że zawsze wskazujemy tę samą opcję.

Należy rozważyć ustawienie poziomu generowanej technologii dla zleceń przesuwanych do realizacji w konfiguracji. Trzeba zwrócić uwagę, że nastawa dostępna w systemie Graffiti.ERP dotyczy wszystkich zleceń. Poniższą opcję może zmienić jedynie użytkownik, mający uprawnienia administratora.

Żeby ustawić domyślny poziom generowanej technologii należy uruchomić opcję Administracja Systemu ► Konfiguracja systemu ► Produkcja ► Dopisz ► Zakładka Zlecenia ► Podzakładka Zlecenia. Dostępne opcje:

 • Jednopoziomowa – technologia na zleceniu będzie uwzględniała jedynie bezpośrednie materiały i operacje z biblioteki technologicznej wyrobu lub półwyrobu będącego celem zlecenia
 • Wielopoziomowa – technologia zostanie rozwinięta do ostatniego poziomu półwyrobów wykorzystanych w wyrobie lub półwyrobie będącego celem zlecenia
 • Pytaj przed generowaniem – każdorazowa próba przesłania zlecenia do realizacji wywoła pytanie o poziom generowanej technologii
 • Generuj ręcznie – system umożliwi nam wybór poziomu generowanej technologii dla każdej pozycji zlecenia (ma sens jedynie przy ustawieniu wiele indeksów produktów do jednego zlecenia)
 • Nie generuj – technologia nie zostanie wygenerowana
 • Jednopoziomowa z podzleceniami – zostaną wygenerowane zlecenia z technologią jednopoziomową, powiązane poprzez drzewo zleceń.

Należy również pamiętać, że istnieje możliwość zmiany technologii wygenerowanej dla zlecenia (Lista zleceń – tworzenie, edycja, zmiana statusu ► Przycisk Technologia ► Przycisk Usuń z technologią ► Przycisk Generuj).

Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły w rozwiązaniu problemu, proszę skontaktować się z konsultantem.

Nie mogę wystarczająco precyzyjnie określić materiałochłonności w bibliotece technologicznej

Problemem okazuje się jedynie 4 miejsca po przecinku dla określenia ilości materiału koniecznego do produkcji detalu, na którego tworzona jest technologia. Możliwe są dwa rozwiązania tego problemu:

 1. Sposób pierwszy polega na odblokowaniu mianownika dla ilości materiału. Dzięki temu możliwe jest podanie ilości materiału w postaci ułamka (licznik/mianownik).

  Żeby to zrobić należy uruchomić konfigurację konstrukcji technologii – Administracja Systemu ► Konfiguracja systemu ► Produkcja ► Dopisz ► Zakładka Konstrukcja technologii 1 – i zaznaczyć opcję Materiałochłonność w postaci ułamka.

  Tę opcję może zmienić jedynie użytkownik z uprawnieniami administratora.

 2. Sposób drugi polega na budowaniu technologii dla innej niż podstawowa jednostki miary detalu. Jest to rozwiązanie niewykluczające stosowania sposobu pierwszego.

  Okno Biblioteka technologiczna ► Przycisk Technologia ► Przycisk JMT (tuż pod zakładkami, lekko z prawej strony).

Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły w rozwiązaniu problemu, proszę skontaktować się z konsultantem.

Dlaczego przełączając nastawy dotyczące kart pracy nie widzę zmian?

Problem przejawia się zwykle, kiedy zmianie podlegają jedynie nastawy w konfiguracji podstawowej produkcji. Może się wówczas okazać, że nie widać efektu tych zmian lub że niektórzy użytkownicy mogą korzystać z nowych nastaw, inni nie.

Najprawdopodobniej rozwiązaniem tej sytuacji będzie edycja nastaw dotyczących Kart Pracy z poziomu Słowników podstawowych systemu. W momencie, gdy dany użytkownik jest przypisany do jednego rejestru Kart Pracy, te nastawy są nadrzędne i wiążące. Należy korzystać z rejestrów, gdy mamy wiele różnych sposobów działania z Kartami Pracy (najczęściej) lub też używamy opcji dostępnych jedynie na poziomie rejestru (np. opcja Nie monituj gdy wystawiono pracownikowi kilka Kart Pracy na dany dzień).

Żeby zmienić nastawy na poziomie słownika Kart Pracy:

 1. Uruchom opcję Administracja Systemu ► Słowniki Systemu ► Słowniki podstawowe ► Zakładka Rej. Kart Pracy.
 2. Znajdź rejestr przypisany danemu użytkownikowi i zmień ustawienia.

Tę opcję może zmienić jedynie użytkownik z uprawnieniami administratora.

Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły w rozwiązaniu problemu, proszę skontaktować się z konsultantem.

Księgowość

Dlaczego nie widzę PK obciążającego
kontrahenta na wezwaniu do zapłaty?

Należy sprawdzić rodzaj
wystawionego PK. Jeśli rodzaj jest inny niż Nal, wówczas nie wyświetli
się na wezwaniu do zapłaty.

Przy wystawieniu dokumentu PK jedna ze
stron ma być rozłożona na dwie pozycje. System wymaga jednak podania
dwóch stron konta przy dopisywaniu kolejnej pozycji.

 1. Wciśnij przycisk sumy (Σ),
  żeby umożliwić dodanie tylko jednej strony konta.
 2. Kliknij Dopisz. W przypadku
  niezbilansowanych stron zostanie wyświetlone okno do wpisania tylko
  jednej strony konta. Jako wartość domyślnie podstawiana jest kwota
  potrzebna do zbilansowania stron.

Jak zmienić kurs walut dla wystawionych
faktur
walutowych, do których utworzono już korektę cenową?

Przykładowa sytuacja może
wyglądać następująco: Na podstawie omyłkowo nieprawidłowego kursu
waluty została wprowadzona faktura unijna oraz korekta cenowa do niej.
W takim przypadku nie jest możliwa bezpośrednia edycja kursu walut.

Należy wówczas wykonać
następujące czynności:

 1. Odksięgować korektę faktury
  i fakturę zakupową.
 2. Odłączyć dokumenty Pz, KcPz
  (korekta cenowa Pz) od faktury i korekty.
 3. Otworzyć i usunąć korektę
  faktury oraz usunąć pozycje na fakturze.
 4. Ponownie przyłączyć dokument
  PzU, zmieniając kurs na właściwy.
 5. Wystawić nową korektę do
  faktury zakupowej, do której przyłączyć dokument KcPz.

Należy pamiętać, że po takiej
operacji wystąpi niezgodność pomiędzy dokumentem magazynowym Pz oraz
fakturą zakupową (wynikająca z błędnego kursu waluty), co spowoduje po
zaksięgowaniu niezgodność w księgowości na koncie 300. Niezgodność tę
należy przeksięgować PK ręcznym.

W momencie księgowania raportu kasowego
dokument trafia do schowka edycyjnego, a w miejscu gdzie powinno być
konto kasy jest puste pole. Dlaczego?

Przyczyną jest brak
zdefiniowanego konta dla danej kasy/rachunku bankowego. Dzieje się tak
najczęściej w momencie gdy do systemu dodajemy nowy numer rachunku
bankowego lub zakładamy nową kasę.

Należy kolejno wykonać
następujące czynności:

 1. Otwórz słownik relacji cech
  dokumentu księgowanego i konta księgowego: Moduły ► Finanse i
  księgowość ► Definicje ► Szablony dekretacji ► Słowniki – konta.
 2. Przejdź na odpowiednią
  zakładkę (Kasy lub R. bankowe).
 3. Podświetl kasę lub rachunek
  bankowy i kliknij Zmień.
 4. W otworzonym oknie przypisz
  odpowiednie konto z planu kont.

Chciałabym stworzyć nowy szablon
dekretacji dla dokumentów zakupu na podstawie już istniejącego
szablonu. Co oznacza zapis %KRoz_8_6 oraz wykorzystywany w kolejnej
parze %KRoz%?

Funkcja %KRoz% zwraca w
momencie księgowania konto podane na fakturze zakupu. W momencie
dodawania pozycji do faktury zakupu po wypełnieniu pierwszej strony
przechodzimy na zakładkę Rozbicie pozycji na użytek księg. W tym
miejscu podajemy konto które będzie z automatu pobierane do szablonu
dekretacji.

Funkcja %KRoz_8_6 zwraca człon
konta, o którym wyżej mowa. Cyfry 8_6 odcinają od 8 znaku 6 kolejnych.
Przykładowo w rozbiciu pozycji na użytek księgowy podaliśmy konto
501-01-401-01. Funkcja %KRoz_8_6 wytnie z tego konta człon 401-01 czyli
sześć kolejnych cyfr zaczynając od 8 znaku.

Obie funkcje są użyteczne, gdy
systemowy plan kont posiada jednolitą strukturę, tzn. syntetyka składa
się z trzech znaków, każda analityka z tej samej ilości znaków, każda
podanalityka z tej samej ilości znaków itd., a rozwinięcia kont zespołu
„5” odzwierciedlają rozwinięcia kont zespołu „4”.

Chciałbym dodać nową operację na rachunku
bankowym, lecz nie
pamiętam od czego zacząć.

Najpierw należy dopisać
operację, następnie stworzyć dla niej szablon
dekretacji.

Należy wykonać następujące
czynności:

 1. Lista operacji bankowych
  jest dostępna w dwóch miejscach:

  • Z poziomu wyciągów
   bankowych: Moduły ► Rachunki bankowe, wybierz
   wyciąg bankowy i kliknij Pozycje. W otworzonym oknie kliknij Opcje i
   wybierz polecenie Operacje bankowe.
  • Z poziomu słowników
   podstawowych Administracji: Administracja
   Systemu ► Słowniki Systemu ► Słowniki podstawowe ► zakładka Rach.
   bankowe.
 2. Żeby dodać nową operację
  kliknij Dopisz spod listy operacji i zdefiniuj kolejne parametry:

  Kod
  – kod operacji wyświetlany z pozycji wyciągu bankowego (unikalny, tj.
  różny od kodów już istniejących operacji).

  Operacja
  – nazwa operacji widziana z pozycji wyciągu bankowego.

  Filtruj operacje
  – do wyboru jedna z opcji: Brak
  filtra
  (operacja widoczna
  zarówno dla operacji rozchodowych jak i przychodowych), dla
  PR
  (operacja widoczna tylko
  po zaznaczeniu na pozycji wyciągu bankowego operacji na przychód „+”, dla
  RZ
  (operacja widoczna tylko
  po zaznaczeniu na pozycji wyciągu bankowego operacji na rozchód „-„), blokuj
  (blokowanie operacji).

  Tylko dla
  rachunku bankowego (0 – dla wszystkich)

  – dotyczy wyboru, czy dana operacja będzie widoczna jedynie dla jednego
  rachunku bankowego, a na pozostałych nie będzie aktywna; 0 (zero) w tym
  polu oznacza operację widoczną dla wszystkich rachunków bankowych.

 3. Utwórz szablon dekretacji
  operacji: Moduły ► Finanse i Księgowość ► Definicje ► Szablony
  dekretacji ► Raporty kasowe / Wyciągi bankowe ► zakładka Wyciągi
  bankowe ► Dopisz. Kolejne parametry nagłówka szablonu dekretacji to:

  Nr
  – kolejny numer szablonu –
  automatycznie podstawiany.

  Opis szablonu
  – dowolny opis widoczny
  jedynie w szablonach dekretacji.

  Znak
  – do wyboru Należność
  (operacja na przychód „+”) lub Zobowiązanie
  (operacja na rozchód „-„).

  Podmiot
  – z jakim podmiotem
  bezpośrednio będzie związana operacja; zaznaczenie opcji Pozostałe
  wymaga zaznaczenia, z poziomu wyciągu bankowego, jako podmiotu operacji
  elementu BRAK.

  Operacja
  – połączenie
  między
  operacją bankową a szablonem, z listy należy wybrać utworzoną operację.

 4. Zatwierdź parametry nagłówka
  przyciskiem Potwierdź. Na liście szablonów pojawi się nowo dopisany
  szablon.
 5. Podświetl utworzony szablon
  i kliknij Definicje.
 6. W otworzonym oknie zdefiniuj
  szablon dekretacji dla danej operacji.

Nie mogę zaksięgować wyciągu bankowego.

Należy wykonać następujące kroki:

 1. Ustalić miejsce występowania przyczyny (można je odczytać z komunikatu Graffiti podczas księgowania wyciągu bankowego w module Finanse i Księgowość).

  Bank odczytujemy z PK, które próbujemy zaksięgować. W ramach banku poszukujemy wyciągu o odpowiednim numerze oraz pozycji z podaną liczbą porządkową.

 2. Ustalić jakie są trzy wyznaczniki pozycji wyciągu bankowego (znak, podmiot i kod operacji). W tym celu ustawiamy się na wcześniej odnalezionej pozycji wyciągu bankowego i klikamy przycisk Zmień.

  Zarównoznak (+ lub -), podmiot (Kontrahent, Pracownik, Urząd) oraz kod operacji muszą być określone.

 3. Sprawdzić szablon dekretacji dla wyciągów bankowych.

  Żeby to zrobić należy otworzyć szablony dekretacji dla wyciągów bankowych: Moduły ► Finanse i Księgowość ► Definicje ► Szablony dekretacji ► Raporty Kasowe/ Wyciągi Bankowe ► zakładka Wyciągi Bankowe.

  Następnie poszukujemy pozycji z identycznymi parametrami – znak (różni się tutaj nomenklatura: + [plus] oznacza należność, – [minus] to zobowiązanie), podmiot i kod operacji – jak na wyciągu bankowym.

  Jeżeli znajdziemy taki wpis, to oznacza to, że po ustawieniu się na tym wpisie i kliknięciu w przycisk Definicje otrzymamy pustą tabelkę. Należy wówczas dopisać definicję do szablonu (patrz dalej).

  Jeżeli nagłówka nie znaleziono, to problem odnaleziono, należy kliknąć Dopisz i wprowadzić odpowiedni nagłówek szablonu dekretacji.

  Żeby zapewnić prawidłowe działanie szablonu, pola znak, podmiot i operacja muszą być identyczne, jak na wyciągu bankowym.

  Po zatwierdzeniu parametrów nagłówka przechodzimy do uzupełnienia pozycji szablonu dekretacji. Uzupełnienie pozycji szablonu dekretacji rozpoczynamy od wpisania pary oraz podpary. Następnie wskazujemy co jest nośnikiem informacji o koncie (stałe = wpis na poziomie szablonu, nr kasy/banku = odwołanie do słownika, oper. Kasowa/bankowa = odwołanie do słownika) i klikamy potwierdź.

  Słowniki: Moduły ► Finanse i Księgowość ► Definicje ► Szablony dekretacji ► Słowniki – konta.

Ponieważ błędów może być więcej zaleca się wykonywać kroki od 1 do 3 dla kolejnych błędów podczas próby księgowania.

Po wykonaniu powyższej instrukcji kolejna próba księgowania powinna zakończyć się powodzeniem.

Środki Trwałe

W jaki sposób w systemie Graffiti
naliczyć Plan Amortyzacji i Amortyzacje dla środka trwałego.

Należy wykonać następujące
kroki:

 1. Otwórz kartotekę środków
  trwałych: Moduły ► Środki Trwałe ► Kartoteka ST.
 2. Przejdź na zakładkę W
  użytkowaniu i zaznacz środek trwały (Ctrl+klik lub Ctrl+Spacja) i
  kliknij Amortyzacje ► Generuj plan amortyzacji.
 3. W otworzonym oknie wprowadź
  miesiąc dla naliczanego planu i kliknij
  Wykonaj. Pozostawienie wartości domyślnej (0) spowoduje wygenerowanie
  planu amortyzacji na cały rok.
 4. Podobnie należy postąpić
  przy naliczaniu amortyzacji: zaznacz środek trwały, kliknij Amortyzacje
  ► Generuj amortyzację.
 5. W otworzonym oknie wprowadź
  miesiąc i kliknij Wykonaj. W przypadku naliczania amortyzacji możliwe
  jest naliczenie wyłącznie dla wybranego miesiąca, bez generowania dla
  całego roku.
 6. Żeby sprawdzić poprawność
  obliczeń kliknij przycisk Amortyzacje i plan ST.

W jaki sposób w systemie Graffiti.ERP
wydrukować
należności i zobowiązania oraz ich wiekowanie?

Należy wykonać następujące
kroki:

 1. Otwórz panel rozrachunków:
  Moduły ► Finanse i księgowość ► Rozrachunki ►
  Zestawienie dla zakresu dat ► Dla konta.
 2. Wskaż konto do analizy i
  kliknij Wybierz (dodanie większej liczby kont
  do analizy – patrz niżej).
 3. Zostanie wyświetlone okno
  podzielone na zakładki.

  • Na pierwszej zakładce
   należy wypełnić/zaznaczyć:

   Dokumenty z okresu
   – zakres dat dla zestawienia.

   Jakie konto analizować
   – zostanie wyświetlone wybrane wcześniej konto. Żeby do zestawienia
   zostało wykorzystanych wiele kont, przejdź na zakładkę Wybrane konta i
   wskaż dodatkowe konta do analizy.

   Poziom analizy
   – wskaż poziom analizy (Dokumenty, Konto, Kontrahent, Pracownik, Urząd).

   Z jakiej strony analizować
   dane
   – strona WN, strona MA
   lub WN i MA.

   Rodzaj zapisów – obroty na
   koncie
   – rozliczone,
   nierozliczone lub wszystkie.

   Filtr – zapisy
   – wybór rozliczonych lub nierozliczonych spowoduje uruchomienie filtru,
   który pozwoli wybrać przeterminowane, terminowe oraz zakres dni.

   Sortowanie
   – wybór podmiotu sortowania.

   Żeby
   zastosować opcje wiekowania, jako stronę analizowania danych wybrać WN
   lub MA (wiekowanie nie zadziała przy opcji Strona WN i MA).

  • Na Drugiej zakładce
   zostanie podświetlone Wiekowanie należności oraz Wiekowanie spływów
   zobowiązań. Przycisk z trzykropkiem (…) pozwala wybrać przedziały
   dniowe do wiekowania.
 4. Po ustawieniu opcji kliknij
  Generuj zestawienie.

Kadry i Płace

Płace

Po zawieszeniu się komputera i
ponownym uruchomieniu nie mogę naliczyć listy płac.

Aby rozwiązać zaistniały
problem należy w Administracji Systemu otworzyć tzw. semafor, który
blokuje możliwość edycji tego samego dokumentu przez dwóch użytkowników
w tym samym czasie. W normalnych warunkach semafory są automatycznie
otwierane po zakończeniu edycji dokumentu. Jednak w momencie nagłego
wyłączenia komputera lub awarii systemu operacyjnego semafor może
pozostać zamknięty. Do jego otworzenia potrzeba wówczas interwencji
użytkownika z uprawnieniami administratora.

Żeby otworzyć semafor wykonaj
następujące czynności:

 1. Otwórz okno aktywnych
  semaforów: Administracja Systemu ► Administracja ► Monitoring ► Aktywne
  semafory ► zakładka Płace.
 2. Zaznacz dokument i kliknij
  Otwórz zaznaczony semafor.

Po otworzeniu semafora możliwe
będzie ponowne przeliczenie listy płac.

Na liście płac nie widzę
składek emerytalno-rentowych. Jak je naliczyć?

Nienaliczanie składek jest
spowodowane błędnym wprowadzeniem lub brakiem wprowadzenia kwoty
granicznej składek emerytalno-rentowych.

Żeby określić kwotę graniczną
składek emerytalno-rentowych:

 1. Otwórz okno zmiennych
  globalnych: Moduły ► Kadry i Płace ► Płace ►
  Wzorce ► Zmienne globalne.
 2. Podświetl pozycję zmiennej
  „grzus”.
 3. Dopisz lub zaktualizuj
  wartość dla zmiennej (przyciski Dopisz oraz
  Zmień umieszczone pod listą pozycji dla zmiennej „grzus”, w lewym
  dolnym rogu okna zmiennych globalnych).
 4. W otworzonym oknie określ
  okres (od początku do końca roku), zaznacz opcję Dla wszystkich
  (wartość będzie dotyczyła wszystkich pracowników) oraz określ wartość
  kwoty granicznej.
 5. Zapisz
  ustawienie przyciskiem Potwierdź.

Jak przeliczyć listę płac dla
pojedynczego pracownika?

 1. Otwórz okno list płac:
  Moduły ► Kadry i Płace ► Płace ► Listy Płac ► Standardowe.
 2. Znajdź odpowiednią listę i
  kliknij przycisk Pozycje.
 3. Zaznacz pracownika (lub
  wielu pracowników – Ctrl+klik), kliknij Generuj Listę i wybierz
  polecenie Dla zaznaczonych pracowników.

Nie mogę wygenerować przelewów
dla wybranej listy płac.

Należy się upewnić, że lista
płac jest zamknięta:

 1. Otwórz okno list płac:
  Moduły ► Kadry i Płace ► Płace ► Listy Płac ► Standardowe.
 2. Znajdź odpowiednią listę i
  kliknij przycisk Zamknij listę.

Nie mogę przeliczyć listy płac,
a przycisk Otwórz listę jest nieaktywny.

Należy sprawdzić czy lista płac
jest zaksięgowana. Jeżeli jest, trzeba najpierw ją odksięgować, a
następnie otworzyć listę płac przyciskiem Otwórz listę.

Kadry

Jak
naliczyć wynagrodzenie dla
umowy o pracę na czas określony zakończonej przed końcem miesiąca?

Należy wprowadzić faktyczną
datę zakończenia umowy o pracę:

 1. Wywołaj kartotekę
  pracowników: Moduły ► Kadry i Płace ► Kadry ► Kartoteka pracowników.
 2. Wybierz pracownika i kliknij
  przycisk Umowy.
 3. Wskaż umowę i kliknij
  Rozwiązanie umowy. W otworzonym oknie określ faktyczną datę zakończenia
  umowy. 

Na podstawie
faktycznej daty rozwiązania umowy Graffiti.ERP wyznacza moment
rozwiązania umowy.

 WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux